ANBI gemeente ANBI gemeente

Algemene gegevens Protestantse Gemeente Oosterbeek-Wolfheze behorende tot de Protestantse Kerk in Nederland

Naam ANBI:

Protestantse Gemeente te Oosterbeek-Wolfheze

Telefoonnummer (facultatief):

026 3333094

RSIN/Fiscaal nummer:

818265887

Nummer Kamer van Koophandel:

71707158

Website adres:

http://oosterbeek-wolfheze.protestantsekerk.net

E-mail:

kerkrentmeester.secretaris@pkn-oosterbeek-wolfheze.nl

Adres:

Van Toulon van der Koogweg 3

Postcode:

6862 EB

Plaats:

Oosterbeek

Postadres:

Postbus 26

Postcode:

6860AA

Plaats:

Oosterbeek

 

De Protestantse Gemeente te Oosterbeek-Wolfheze is een geloofsgemeenschap die behoort tot de Protestantse Kerk in Nederland. In het statuut (kerkorde) van de Protestantse Kerk staat dit in ordinantie 2 artikel 1 als volgt omschreven “een gemeente is de gemeenschap, die geroepen, tot eenheid, getuigenis en dienst, samenkomt rondom Woord en sacramenten “.
  
Deze gemeente is een zelfstandig onderdeel als bedoeld in artikel 2 boek 2 Burgerlijk wetboek en bezit rechtspersoonlijkheid. Dit is ook vastgelegd in ordinantie 11 artikel 4 lid 1 van de kerkorde.
 
De kerkorde van de Protestantse Kerk in Nederland bevat o.m. bepalingen omtrent het bestuur, de financiën, toezicht en (tucht)rechtspraak die gelden voor de kerkleden, de gemeenten en andere onderdelen van deze kerk. Deze kerkorde is te vinden op de website van de landelijke kerk: kerkorde Protestantse Kerk in Nederland.
 
De Protestantse Kerk in Nederland heeft van de Belastingdienst een groepsbeschikking ANBI gekregen. Dat wil zeggen dat de afzonderlijke gemeenten en andere instellingen die tot dit kerkgenootschap behoren zijn aangewezen als ANBI. Dit is ook van toepassing op de Protestantse Gemeente te Oosterbeek-Wolfheze.
 

B. Samenstelling bestuur

Het bestuur van de kerkelijke gemeente ligt bij de kerkenraad en wordt gevormd door de ambtsdragers van deze gemeente. In onze gemeente telt de kerkenraad 10 leden, die worden gekozen door en uit de leden van de kerkelijke gemeente.

Het College van Kerkrentmeesters telt acht leden en is verantwoordelijk voor het beheer van de financiële middelen en de gebouwen van de gemeente, met uitzondering van diaconale aangelegenheden. De kerkenraad is eindverantwoordelijk, wat tot uitdrukking komt in de goedkeuring van o.a. de begroting en de jaarrekening. Het college bestaat uit tenminste 3 leden. Verder hebben zowel de kerkenraad als het college, door het toezicht op de vermogensrechtelijke aangelegenheden, contact met het classicaal college voor de behandeling van beheerszaken. (Ordinantie 11, art. 6-9).
 

C. Doelstelling/visie

De Protestantse Kerk verwoordt in de eerste hoofdstukken van de Kerkorde wat zij gelooft en belijdt. Dit vormt de basis van haar kerkstructuur, haar organisatie, haar kerkrecht, haar ledenadministratie, haar arbeidsvoorwaarden en haar financiën.

1 - De Protestantse Kerk in Nederland is overeenkomstig haar belijden gestalte van de ene heilige apostolische en katholieke of algemene christelijke Kerk die zich, delend in de aan Israël geschonken verwachting, uitstrekt naar de komst van het Koninkrijk van God.

2 - Levend uit Gods genade in Jezus Christus vervult de kerk de opdracht van haar Heer om het Woord te horen en te verkondigen.

3 - Betrokken in Gods toewending tot de wereld, belijdt de kerk in gehoorzaamheid aan de Heilige Schrift als enige bron en norm van de kerkelijke verkondiging en dienst, de drie-enige God, Vader, Zoon en Heilige Geest.

Zie verder: artikelen I t.m. IV van de kerkorde van de Protestantse Kerk “de roeping van kerk en gemeente”


D. Beleidsplan
 
Het beleidsplan van de Protestantse Kerk kunt u vinden via deze link:
https://www.protestantsekerk.nl/anbi-pkn/
 
Klik hier voor het visie- en beleidsdocument "Veelkleurig kerk-zijn 2020-2024" van de Protestantse Gemeente te Oosterbeek-Wolfheze
 
Als visie op de kern van gemeente-zijn is opnieuw gekozen voor de bijna klassieke drieslag de betrokkenheid op God, de gemeenschap met elkaar en de dienst aan de wereld. We willen een gemeente zijn waar ieder mens welkom is en aanvaard wordt zonder oordeel of discriminatie. Een gemeente, waar we gepassioneerd raken door geloof in de onvoorwaardelijke liefde van God en waar betrokkenheid is op de medemens en de wereld.

Uitgaande van de context waarin we gemeente zijn, kiezen we voor:
– Een veelkleurige gemeente zijn waar plaats is voor verschillende vormen van geloofsbeleving, waar ieder mens welkom is en aanvaard wordt.
– Midden in de samenleving staan, open en betrokken op elkaar en op de wereld om haar heen en daardoor dienstbaar, betekenisvol en toegankelijk voor alle mensen in haar omgeving en daarbuiten. – De wekelijkse eredienst en andere toerustende activiteiten organiseren, die het hart vormen van de onderlinge ontmoeting en ruimte bieden om te leren geloven en in dat geloof verder te groeien.
– Zorgzaam te zijn voor de ander zowel in praktische als relationele zin.
– Oog hebben voor wie kwetsbaar is door leeftijd, identiteit of omstandigheden.
– Mensen met elkaar verbinden en bijstaan in praktische en geestelijke zin.
– Het vertrouwen waaruit wij leven op verschillende manieren delen met mensen om ons heen. – Gezien de secularisatie en het niet meer vanzelfsprekende van geloven en kerk-zijn, het geestelijke en het materiële erfgoed dat ons door vorige generaties is nagelaten op een levensvatbare manier door geven aan de jongere generatie.
– Betrokken zijn en blijven bij wat er gebeurt aan de randen van de samenleving, veraf en dichtbij en zo proberen bij te dragen aan rechtvaardigheid, duurzaamheid en vrede.

Het werk in de gemeente is toevertrouwd aan kerkgroepen die redelijk autonoom kunnen functioneren. In een kleine kerkenraad, die voor een belangrijk deel bestaat uit afgevaardigden van de zes kerkgroepen, worden de grote lijnen vastgesteld en worden de  werkzaamheden op elkaar afgestemd.


E. Beloningsbeleid
 
De beloning van de predikant(en) van onze gemeente is geregeld in de ‘Generale regeling rechtspositie predikanten’. Klik hier voor de Generale Regelingen Protestantse Kerk in Nederland.
 
De beloning van de overige medewerkers in loondienst, zoals kerkelijk werkers, kosters/beheerders, is geregeld in de ‘ Arbeidsvoorwaardenregeling Protestantse kerk in Nederland’. Klik hier voor deze regelingen.
 
Leden van kerkenraden, colleges en commissies ontvangen geen vergoeding voor hun werkzaamheden. Alleen werkelijk gemaakte onkosten kunnen worden vergoed.
 

F. Verslag Activiteiten
 
De kerkenraad heeft de algemene eindverantwoordelijkheid voor het in stand houden van een levende gemeente. Dat doet zij door zoveel mogelijk gemeenteleden in te schakelen bij het plaatselijk werk. Enkele taken zijn conform de kerkorde gedelegeerd naar afzonderlijke colleges, waaronder het College van Kerkrentmeesters en het College van Diakenen. Zij waken over de financiële slagkracht van de gemeente en leggen via een jaarverslag rekening en verantwoording af aan de kerkenraad. Een uittreksel van de belangrijkste gegevens treft u hieronder aan.

Begin 2022 golden nog steeds coronamaatregelen. Pas vanaf het tweede kwartaal konden er weer min of meer gewone zondagse diensten gehouden worden in de Vredebergkerk.

Langzaam kwam ook de verhuur van de Oude Kerk en de Vredebergkerk weer op gang.
Aan de verhuuractiviteiten kwam echter per 31 december 2022 een einde nadat de Kerkenraad in haar vergadering van oktober 2022 naar aanleiding van de sterk stijgende energieprijzen en de personeelskrapte had besloten deze per die datum te stoppen. Tevens werd het besluit genomen het stookregime in de beide kerken sterk te versoberen: 16°C tijdens diensten, 12°C daarbuiten, kamertemperatuur tijdens werktijden op het Kerkelijk Bureau.

Onze langverwachte tweede predikant (0.7 FTE) deed in oktober 2022 haar intrede. Tot die tijd was ds. Pluim (0.7FTE) bereid 100% te werken om zo het pastoraat gaande te houden.


G. Voorgenomen bestedingen
 
De verwachte bestedingen (begroting) sluiten als regel nauw aan bij de rekeningen over de voorgaande jaren. Het plaatselijk kerkenwerk (of kerk-zijn) vertoont een grote mate van continuïteit: de predikanten of andere werkers verrichten hun werkzaamheden, kerkdiensten worden gehouden en ook andere kerkelijke activiteiten vinden plaats. In de kolom begroting in het overzicht onder H. is dit cijfermatig in beeld gebracht.


H. Verkorte staat van baten en lasten met toelichting
 
Onderstaande staat van baten en lasten geeft via de kolom begroting inzicht in de begrote ontvangsten en de voorgenomen bestedingen. De kolom rekening geeft inzicht in de daadwerkelijk gerealiseerde ontvangsten en bestedingen.
 
De voorgenomen bestedingen voor het komende jaar zullen niet sterk afwijken van de voorgenomen bestedingen van het verslagjaar.
 
Het CIO heeft het ANBI-formulier geactualiseerd. De versie voor de Protestantse Kerk treft u hieronder aan. Gemeenten en diaconieën gebruiken voor de publicatie van de financiële gegevens de “ANBI-pagina” uit FRIS. FRIS toont uitsluitend de gegevens die in de exploitatie van een gemeente voorkomen.

Toelichting

Kerkgenootschappen en hun onderdelen zorgen in Nederland zelf voor de benodigde inkomsten
voor hun activiteiten. Aan de kerkleden wordt elk jaar via de Actie Kerkbalans gevraagd om hun
bijdrage voor het werk van de kerkelijke gemeente waartoe zij behoren.

Soms bezit de kerkelijke gemeente ook nog enig vermogen in de vorm van woningen, landerijen
of geldmiddelen. Soms is dit aan de gemeente nagelaten met een specifieke bestemming. De
opbrengsten van dit vermogen worden aangewend voor het werk van de gemeente.

Kerken ontvangen geen overheidssubsidie in Nederland, behoudens voor de instandhouding van
monumentale (kerk)gebouwen of een specifiek project.

Een groot deel van de ontvangen inkomsten wordt besteed aan pastoraat, in de vorm van
salarissen voor de predikant en eventuele kerkelijk werkers en aan de organisatie van kerkelijke
activiteiten.

Daarnaast worden de ontvangen inkomsten ook besteed aan het in stand houden van de
kerkelijke bezittingen, benodigd voor het houden van de kerkdiensten (zoals onderhoud, energie,
belastingen en verzekeringen) en aan de kosten van de eigen organisatie (salaris koster,
eventueel overig personeel, vrijwilligers) en bijdragen voor het in stand houden van het landelijk
werk.

Onder lasten van beheer zijn opgenomen de kosten voor administratie en beheer van de ANBI-format versie 05-20215 kerkelijke bezittingen.

De procedure tot verkoop van de kosterswoning met daaraan gekoppelde bestemmingsplanwijziging verloopt zeer traag. Ook voor 2023 voorzien we nog geen echte afhandeling. In de tussentijd wordt er op verzoek van de Gemeente Renkum een Oekraïens gezin in de kosterswoning opgevangen.

Wederom werden groot-onderhoudswerkzaamheden aan pastorie en Vredebergkerk uitgesteld wegens personeelsgebrek bij de aannemers. Het daarvoor begrote bedrag werd toegevoegd aan de onderhoudsreserve gebouwen.

Hoewel het aantal gemeenteleden (vooral door overlijden) is gedaald, is de opbrengst van de Actie Kerkbalans vrijwel gelijk gebleven vergeleken met 2021. Naar aanleiding van de sterke inflatie werden landelijk de loonkosten aanzienlijk opgetrokken.

In 2022 werd een wettelijk verplichte Risico Inventarisatie en Evaluatie (RI&E) voor de Vredebergkerk en de Oude Kerk uitgevoerd.

terug