ANBI diaconie ANBI diaconie
Algemene gegevens diaconie Protestantse Gemeente Oosterbeek-Wolfheze behorende tot de Protestantse Kerk in Nederland 
Naam ANBI: Diaconie van de Protestantse Gemeente te Oosterbeek-Wolfheze
Telefoonnummer (facultatief):  
RSIN/Fiscaal nummer: 824109715
Nummer Kamer van Koophandel: 76453901
Website adres: www.pkn-oosterbeek-wolfheze.nl
E-mail: diaconie@pkn-oosterbeek-wolfheze.nl
Adres: Van Toulon van der Koogweg 3
Postcode: 6862 EB
Plaats: Oosterbeek
Postadres: Postbus 26
Postcode: 6860AA
Plaats: Oosterbeek
 
De Protestantse Gemeente-Oosterbeek-Wolfheze is een geloofsgemeenschap die behoort tot de Protestantse Kerk in Nederland. In het statuut (kerkorde) van de Protestantse Kerk staat dit in ordinantie 2 artikel 1 als volgt omschreven “een gemeente is de gemeenschap, die geroepen, tot eenheid, getuigenis en dienst, samenkomt rondom Woord en sacramenten “.
 
De gemeente vervult haar diaconale roeping in de kerk en in de wereld door in de dienst van barmhartigheid en gerechtigheid te delen wat haar aan gaven geschonken is, te helpen waar geen helper is en te getuigen van de gerechtigheid van God waar onrecht geschiedt. (Kerkorde artikel X lid 3).
 
De Diaconie van deze gemeente is een zelfstandig onderdeel als bedoeld in artikel 2 boek 2 Burgerlijk wetboek en bezit rechtspersoonlijkheid. Dit is ook vastgelegd in ordinantie 11 artikel 4 lid 2 van de kerkorde.
 
De kerkorde van de Protestantse Kerk in Nederland bevat o.m. bepalingen omtrent het bestuur, de financiën, toezicht en (tucht)rechtspraak die gelden voor de kerkleden, de gemeenten en andere onderdelen van deze kerk.
 
Deze kerkorde is te vinden op de website van de landelijke kerk: kerkorde Protestantse Kerk in Nederland.
 
De Protestantse Kerk heeft van de Belastingdienst een groepsbeschikking ANBI gekregen. Dat wil zeggen dat de afzonderlijke gemeenten, diaconieën en andere instellingen die tot dit kerkgenootschap behoren zijn aangewezen als ANBI. Dit is ook van toepassing op de diaconie van de Protestantse Gemeente Oosterbeek-Wolfheze.
 

B. Samenstelling bestuur.
 
Het bestuur van de kerkelijke gemeente ligt bij de kerkenraad en wordt gevormd door de ambtsdragers van deze gemeente. In onze gemeente telt de kerkenraad 17 leden, die worden gekozen door en uit de leden van de kerkelijke gemeente.
Het college van diakenen telt 3 leden en is verantwoordelijk voor het beheer van de financiële middelen en eigendommen van de diaconie.
De kerkenraad is eindverantwoordelijk, wat tot uitdrukking komt in de goedkeuring van o.a. de begroting en de jaarrekening. Verder hebben zowel de kerkenraad als het college van diakenen, door het toezicht op de vermogensrechtelijke aangelegenheden, contact met het regionaal college voor de behandeling van beheerszaken. (Ordinantie 11, art 3).

C. Doelstelling/visie.
 
De Protestantse Kerk verwoordt in de eerste hoofdstukken van de Kerkorde wat zij gelooft en belijdt. Dit vormt de basis van haar kerkstructuur, haar organisatie, haar kerkrecht, haar ledenadministratie, haar arbeidsvoorwaarden en haar financiën.
 
1 - De Protestantse Kerk in Nederland is overeenkomstig haar belijden gestalte van de ene heilige apostolische en katholieke of algemene christelijke Kerk die zich, delend in de aan Israël geschonken verwachting, uitstrekt naar de komst van het Koninkrijk van God.
 
2 - Levend uit Gods genade in Jezus Christus vervult de kerk de opdracht van haar Heer om het Woord te horen en te verkondigen.
 
3 - Betrokken in Gods toewending tot de wereld, belijdt de kerk in gehoorzaamheid aan de Heilige Schrift als enige bron en norm van de kerkelijke verkondiging en dienst, de drie-enige God, Vader, Zoon en Heilige Geest.
 
Zie verder: artikelen I t.m. IV van de kerkorde van de Protestantse Kerk “de roeping van kerk en gemeente”
 

D. Beleidsplan.
 
Het beleidsplan van de Protestantse Kerk kunt u vinden via deze link:
https://www.protestantsekerk.nl/anbi-pkn/
 
Klik hier voor beleidsplan van de diaconie "Samen omzien naar de ander" 2020-2024.

Diaconie is en blijft: opkomen voor mensen in de knel en voor degenen die niet voor zichzelf kunnen opkomen. Zo maakt de diaconie het verschil.
– Diaconaat richt zich zowel op hulp dichtbij als ver weg. ZWO (Zending, Werelddiaconaat en Ontwikkelingssamenwerking) richt zich vooral op vraagstukken en ondersteuning van projecten buiten Nederland. Zowel diaconie als ZWO vragen gemeenteleden om projecten aan te dragen die ondersteuning verdienen.
– Roemeniëwerkgroep: Sinds 2001 is er een gemeentecontact met de Reformátuskerk in Agnita in Roemenië. Het gaat hierbij vooral om uitwisseling en ondersteuning.
– De diaconie zet zich in voor maatschappelijke vraagstukken. Zij versterkt de stem van wat niet of onvoldoende gehoord wordt.
– Er is aandacht voor persoonlijke situaties, zowel financieel als sociaal.
– De diaconie geeft financiële steun aan regionale en landelijke projecten, vooral projecten van Kerk in Actie. Hetzelfde geldt voor acute noodhulpoproepen.
– De diaconie werkt in het Interkerkelijk Diaconaal Platform Renkum samen met overige plaatselijke kerken. Vanuit dit platform is het Interkerkelijk Diaconaal Noodfonds Renkum opgericht met het doel betere afstemming en het vormgeven van solidariteit.
– Van de actieve kerkleden is een groot aandeel ook vrijwilliger. Alle diaconale werk gebeurt door vrijwilligers. In wezen is ieder gemeentelid diaken! En dat proberen de diaconie te stimuleren.


E. Beloningsbeleid.
 
– Leden van kerkenraden, colleges en commissies ontvangen geen vergoeding voor hun werkzaamheden.
– Alleen werkelijk gemaakte reëel onkosten kunnen worden vergoed.
– De boekhouding berust bij een extern bureau
 

F. Verslag Activiteiten.
 
De kerkenraad heeft de algemene eindverantwoordelijkheid voor het in stand houden van een
levende gemeente. Dat doen zij door zoveel mogelijk gemeenteleden in te schakelen bij het plaatselijk werk. Enkele taken zijn conform de kerkorde gedelegeerd naar afzonderlijke colleges, waaronder het College van Kerkrentmeesters en het College van Diakenen. Zij waken over de financiële slagkracht van de gemeente en leggen via een jaarrekening verantwoording af aan de kerkenraad.
De diaconie heeft haar werk verdeeld in vijf aandachtsvelden: Kerk en Samenleving, Eredienst, Kerk en Wereld (ZWO en Roemenië), Groene Kerk en Financiën.
Klik hier voor meer informatie over alle activiteiten. 
 
 
G. Voorgenomen bestedingen.
 
De verwachte bestedingen (begroting) sluiten als regel nauw aan bij de rekeningen over de voorgaande jaren. Het plaatselijk diaconaal werk vertoont een grote mate van continuïteit:
 
In de kolom begroting in het overzicht onder H is dit cijfermatig in beeld gebracht.
 


H. Verkorte staat van baten en lasten met toelichting.
 
Onderstaande staat van baten en lasten geeft via de kolom begroting inzicht in de begrote ontvangsten en de voorgenomen bestedingen van de diaconie in het verslagjaar. De kolom rekening geeft inzicht in de daadwerkelijk gerealiseerde ontvangsten en bestedingen.
 
De voorgenomen bestedingen voor het komende jaar zullen niet sterk afwijken van de voorgenomen bestedingen van het verslagjaar.

Toelichting
Kerkgenootschappen en hun onderdelen zorgen in Nederland zelf voor de benodigde inkomsten voor hun activiteiten. Aan de kerkleden wordt elk jaar gevraagd om hun bijdrage voor het diaconale werk van de diaconie van de kerkelijke gemeente waartoe zij behoren. Soms bezit een diaconie ook (enig) vermogen in de vorm van woningen, landerijen of geldmiddelen. Soms is dit aan de diaconie nagelaten met een specifieke bestemming. De opbrengsten van dit vermogen worden aangewend voor het werk van de diaconie.

De ontvangen inkomsten van de diaconie worden besteed aan diaconaal werk, zowel plaatselijk, landelijk als wel wereldwijd in de vorm van ondersteuning van activiteiten en doorbetaling van voor specifieke projecten gehouden inzamelingen. Daarnaast worden de ontvangen inkomsten ook besteed aan de kosten van de eigen organisatie  en bijdragen voor het in stand houden van het landelijke diaconale werk van de kerk.
 
terug