ANBI

ANBI

Een Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI) is een instelling die zich voor minstens 90% inzet voor het algemeen belang. Dit zijn meestal kerkelijke, levensbeschouwelijke, liefdadige, culturele of wetenschappelijke instellingen. ANBI’s betalen geen schenkbelasting over schenkingen die ze krijgen. Als een ANBI een schenking doet aan een persoon of een instelling, hoeft die persoon of instelling ook geen schenkbelasting te betalen. De schenking moet dan wel worden gebruikt voor het doel wat de ANBI nastreeft. Giften aan ANBI’s zijn aftrekbaar voor de inkomstenbelasting.

Voor onze activiteiten zijn de volgende rechtspersonen bij de belastingdienst geregistreerd met een ANBI status:

  • Protestantse Gemeente te Oosterbeek-Wolfheze
  • Diaconie van de Protestantse Gemeente te Oosterbeek-Wolfheze
  • Stichting Vrienden van de Oude Kerk Oosterbeek

De gegevens van deze drie rechtspersonen volgen hieronder.

 

ANBI gegevens Protestantse gemeente te Oosterbeek-Wolfheze

A. Algemene gegevens

Naam ANBI Protestantse gemeente te Oosterbeek-Wolfheze
Telefoonnummer 026 3333094
RSIN/Fiscaal nummer 818265887
Website adres www.pkn-oosterbeek-wolfheze.nl
E-mail kerk.bureau@pkn-oosterbeek-wolfheze.nl
Adres Van Toulon van der Koogweg 3
Postcode 6862 EB
Plaats Oosterbeek
Postadres Postbus 26
Postcode 6860AA
Plaats Oosterbeek

De Protestantse Gemeente te Oosterbeek-Wolfheze is een geloofsgemeenschap die behoort tot de Protestantse Kerk in Nederland. In het statuut (kerkorde) van de Protestantse Kerk staat dit in ordinantie 2 artikel 1 als volgt omschreven “een gemeente is de gemeenschap, die geroepen, tot eenheid, getuigenis en dienst, samenkomt rondom Woord en sacramenten “. (ordinantie 1 artikel 1 lid 1 kerkorde). De gemeente heeft haar kern als volgt geformuleerd: wij zijn geroepen tot omgang met God, inzet voor mensen en wereld, en zo tot gemeenschap met elkaar.

Deze gemeente is een zelfstandig onderdeel als bedoeld in artikel 2 boek 2 Burgerlijk wetboek en bezit rechtspersoonlijkheid. Dit is ook vastgelegd in ordinantie 11 artikel 5 lid 1 van de kerkorde.

De kerkorde van de Protestantse Kerk in Nederland bevat o.m. bepalingen omtrent het bestuur, de financiën, toezicht en (tucht)rechtspraak die gelden voor de kerkleden, de gemeenten en andere onderdelen van deze kerk. Deze kerkorde is te vinden op de website van de landelijke kerk: Kerkorde Protestantse Kerk in Nederland.

De Protestantse Kerk heeft van de Belastingdienst een groepsbeschikking ANBI gekregen. Dat wil zeggen dat de afzonderlijke gemeenten en andere instellingen die tot dit kerkgenootschap behoren zijn aangewezen als ANBI. Dit is ook van toepassing op de Protestantse gemeente te Oosterbeek-Wolfheze.

B. Samenstelling bestuur

Het bestuur van de kerkelijke gemeente ligt bij de kerkenraad en wordt gevormd door de ambtsdragers van deze gemeente. In onze gemeente telt de kerkenraad 16 leden, die worden gekozen door en uit de leden van de kerkelijke gemeente.

Het College van Kerkrentmeesters is verantwoordelijk voor het beheer van de financiële middelen en de gebouwen van de gemeente, met uitzondering van diaconale aangelegenheden. De kerkenraad is eindverantwoordelijk, wat tot uitdrukking komt in de goedkeuring van o.a. de begroting en de jaarrekening. Het college bestaat uit 7 leden. Verder hebben zowel de kerkenraad als het college, door het toezicht op de vermogensrechtelijke aangelegenheden, contact met het regionaal college voor de behandeling van beheerszaken. (Ordinantie 11, art. 3).

C. Doelstelling/visie

De Protestantse Kerk verwoordt in de eerste hoofdstukken van de Kerkorde wat zij gelooft en belijdt. Dit vormt de basis van haar kerkstructuur, haar organisatie, haar kerkrecht, haar ledenadministratie, haar arbeidsvoorwaarden en haar financiën.
1 – De Protestantse Kerk in Nederland is overeenkomstig haar belijden gestalte van de ene heilige apostolische en katholieke of algemene christelijke Kerk die zich, delend in de aan Israël geschonken verwachting, uitstrekt naar de komst van het Koninkrijk van God.
2 – Levend uit Gods genade in Jezus Christus vervult de kerk de opdracht van haar Heer om het Woord te horen en te verkondigen.
3 – Betrokken in Gods toewending tot de wereld, belijdt de kerk in gehoorzaamheid aan de Heilige Schrift als enige bron en norm van de kerkelijke verkondiging en dienst, de drie-enige God, Vader, Zoon en Heilige Geest.

D. Beleidsplan

Hier vindt u het beleidsplan van de Protestantse Kerk Nederland 2017 2020.
Hier vindt u het visie- en beleidsdocument “Veelkleurig kerk-zijn” 2020 – 2024.
Kern van het beleidsplan is de visie op het gemeente-zijn dat is samengevat als: wij zijn geroepen tot omgang met God, inzet voor mensen en wereld en zo tot gemeenschap met elkaar.
De uitwerking toont de uitdaging waarvoor we staan: het zien van kansen van een gemeente die krimpt, ouder wordt en minder financiële armslag zal hebben, en toch haar visie gestalte kan geven.

De meest in het oog springende zaken zijn:
– Het werk van de predikanten is vanaf 2013 opnieuw ingedeeld en nieuwe prioriteiten zijn gesteld.
– Van de actieve kerkleden is een groot aandeel ook vrijwilliger. Door de krimp komt hun beschikbaarheid onder druk te staan, maar er zijn ook nieuwe kansen te benutten door inzet met kleinere taken en ook op hogere leeftijden. Getraind en met plezier mee blijven doen staat daarbij voorop.
– Jeugd en jongeren worden serieus genomen. Ontmoeten, leren en houvast geven spelen een centrale rol. Ouderen gunnen en geven hen de ruimte binnen het gemeente-zijn.
– De sectiemedewerkers zijn de contactpersonen met de gemeenteleden. Een goede communicatie is essentieel voor het goed, efficiënt en tijdig inschakelen van pastorale medewerkers / ouderlingen /predikanten, en diaconale ondersteuning.
– Aan leren, vormen en toerusten doen veel mensen mee, maar mogelijkheden tot verdere participatie moeten worden gestimuleerd.
– Diaconaat en ZWO richten zich op de uitvoering van hulp dichtbij en ver weg, Een belangrijke rol is het actief betrekken en stimuleren van de gemeente bij hun werk.
– De PG O-W wil de samenleving van dienst zijn door het Evangelie handen en voeten te geven. Gebouwen zijn daarvoor beschikbaar; programma’s worden er op afgestemd; leden worden gemotiveerd een bijdrage te leveren. Indien er in bijzondere situaties een beroep op bijstand wordt gedaan staan we er voor open.
– Waar mogelijk wordt samengewerkt met overige plaatselijke kerken.

E. Beloningsbeleid

De beloning van de predikant van onze gemeente is geregeld in de ‘Generale regeling rechtspositie predikanten’. De beloning van de overige medewerkers in loondienst, zoals kerkelijk medewerkers, kosters/beheerders, is geregeld in de ‘ Arbeidsvoorwaardenregeling Protestantse kerk in Nederland’.
De hierop betrekking hebbende regelingen vindt u in: Generale Regelingen Protestantse Kerk in Nederland
Leden van kerkenraden, colleges en commissies ontvangen geen vergoeding voor hun werkzaamheden. Alleen werkelijk gemaakte onkosten kunnen worden vergoed.

F. Verslag Activiteiten

De kerkenraad heeft de algemene eindverantwoordelijkheid voor het in stand houden van een levende gemeente. Dat doet zij door zoveel mogelijk gemeenteleden in te schakelen bij het plaatselijk werk. Naast de predikanten en medewerkers zijn er ca. 250 vrijwilligers actief.

Met ingang van januari 2017 is de predikantsbezetting teruggebracht naar 1,7 fte. In 2016 werd het besluit genomen dat ingaande 1 januari 2018 de zondagmorgendiensten in 1 in plaats van 3 kerkgebouwen zullen plaatsvinden, en wel in de Vredebergkerk in Oosterbeek.

De jaren 2017 en 2018 kenmerkten zich door relatief hoge uitgaven aan gebouwen door uitvoering van investeringen voor verduurzaming en gevelherstel; in de exploitatierekening over die jaren komt dit beperkt tot uitdrukking doordat deze grotendeels uit opgebouwde voorzieningen werden betaald.

Enkele taken zijn conform de kerkorde gedelegeerd naar afzonderlijke colleges, waaronder het College van Kerkrentmeesters en het College van Diakenen. Zij waken over de financiële slagkracht van de gemeente en leggen via een jaarverslag rekening en verantwoording af aan de kerkenraad. Een uittreksel van de belangrijkste gegevens treft u hieronder aan.

G. Voorgenomen bestedingen

De verwachte bestedingen (begroting) sluiten als regel nauw aan bij de rekeningen over de voorgaande jaren. Het plaatselijk kerkenwerk (of kerk-zijn) vertoont een grote mate van continuïteit: de predikanten of andere werkers verrichten hun werkzaamheden, kerkdiensten worden gehouden en ook andere kerkelijke activiteiten vinden plaats.

H. Verkorte staat van baten en lasten met toelichting

Onderstaande staat van baten en lasten geeft via de kolom begroting inzicht in de begrote ontvangsten en de voorgenomen bestedingen in het verslagjaar. De kolom rekening geeft inzicht in de daadwerkelijk gerealiseerde ontvangsten en bestedingen.


Het resultaat over 2019 van gewone activiteiten, dus zonder de buitengewone baten, geeft een verlies te zien van -€25.994. In 2018 was dit -€37.193 en in 2017 -€38.021.

Toelichting
Kerkgenootschappen en hun onderdelen zorgen in Nederland zelf voor de benodigde inkomsten voor hun activiteiten. Aan de kerkleden wordt elk jaar via de Actie Kerkbalans gevraagd om hun bijdrage voor het werk van de kerkelijke gemeente waartoe zij behoren.

De opbrengst van bezittingen betreft in hoofdzaak de exploitatie van de kerkgebouwen met hun nevenruimtes. Daarnaast zijn er inkomsten uit de verhuur van woningen, waarvan er twee een niet kerkelijke bestemming hebben. Voorts zijn er inkomsten op geldmiddelen. De opbrengsten van dit vermogen worden aangewend voor het werk van de gemeente.

Kerken ontvangen geen overheidssubsidie in Nederland, behoudens voor de instandhouding van monumentale (kerk)gebouwen of een specifiek project.

Een groot deel van de ontvangen inkomsten wordt besteed aan pastoraat, in de vorm van salarissen voor de predikanten en aan de organisatie van kerkelijke activiteiten.

Daarnaast worden de ontvangen inkomsten ook besteed aan het in stand houden van de kerkelijke bezittingen, benodigd voor het houden van de kerkdiensten (zoals onderhoud, energie, belastingen en verzekeringen) en aan de kosten van de eigen organisatie (salaris koster, overig personeel, vrijwilligers) en bijdragen voor het in stand houden van het landelijk werk.

Onder lasten van beheer zijn opgenomen de kosten voor administratie en beheer van de kerkelijke bezittingen.

ANBI gegevens 2018 Diaconie van de Protestantse Gemeente te Oosterbeek-Wolfheze

A. Algemene gegevens

Naam ANBI: Diaconie van de Protestantse gemeente te Oosterbeek-Wolfheze
Telefoonnummer 026 3332855
RSIN/Fiscaal nummer: 824109715
Website adres: www.pkn-oosterbeek-wolfheze.nl
E-mail: diaconie@pkn-oosterbeek-wolfheze.nl
Adres: Van Toulon van der Koogweg 3
Postcode: 6862 EB
Plaats: Oosterbeek
Postadres: Postbus 26
Postcode: 6860AA
Plaats: Oosterbeek

De Protestantse gemeente te Oosterbeek-Wolfheze is een geloofsgemeenschap die behoort tot de Protestantse Kerk in Nederland.
In het statuut (kerkorde) van de Protestantse Kerk staat dit in ordinantie 2 artikel 1 als volgt omschreven “een gemeente is de gemeenschap, die geroepen tot eenheid, getuigenis en dienst, samenkomt rondom Woord en sacramenten “. (ordinantie 1 artikel 1 lid 1 kerkorde). De gemeente heeft haar kern als volgt geformuleerd: wij zijn geroepen tot omgang met God, inzet voor mensen en wereld, en zo tot gemeenschap met elkaar.
De gemeente vervult haar diaconale roeping in de kerk en in de wereld door in de dienst van barmhartigheid en gerechtigheid te delen wat haar aan gaven geschonken is, te helpen waar geen helper is en te getuigen van de gerechtigheid van God waar onrecht geschiedt. (Kerkorde artikel X lid 3).

De Diaconie van deze gemeente is een zelfstandig onderdeel als bedoeld in artikel 2 boek 2 Burgerlijk wetboek en bezit rechtspersoonlijkheid. Dit is ook vastgelegd in ordinantie 11 artikel 5 lid 2 van de kerkorde.
De kerkorde van de Protestantse Kerk in Nederland bevat o.m. bepalingen omtrent het bestuur, de financiën, toezicht en (tucht)rechtspraak die gelden voor de kerkleden, de gemeenten en andere onderdelen van deze kerk.
Deze kerkorde is te vinden op de website van de landelijke kerk.

De Protestantse Kerk heeft van de Belastingdienst een groepsbeschikking ANBI gekregen. Dat wil zeggen dat de afzonderlijke gemeenten, diaconieën en andere instellingen die tot dit kerkgenootschap behoren zijn aangewezen als ANBI. Dit is ook van toepassing op de diaconie van de Protestantse Gemeente te Oosterbeek-Wolfheze.

B. Samenstelling bestuur

Het bestuur van de kerkelijke gemeente ligt bij de kerkenraad en wordt gevormd door de ambtsdragers van deze gemeente. In onze gemeente telt de kerkenraad 17 leden, die worden gekozen door en uit de leden van de kerkelijke gemeente.
Het college van diakenen telt 3 leden en is verantwoordelijk voor het beheer van de financiële middelen en eigendommen van de diaconie.
De kerkenraad is eindverantwoordelijk, wat tot uitdrukking komt in de goedkeuring van o.a. de begroting en de jaarrekening. Verder hebben zowel de kerkenraad als het college van diakenen,
door het toezicht op de vermogensrechtelijke aangelegenheden, contact met het regionaal college voor de behandeling van beheerszaken. (Ordinantie 11, art 3).

C. Doelstelling/visie

De Protestantse Kerk verwoordt in de eerste hoofdstukken van de Kerkorde wat zij gelooft en belijdt. Dit vormt de basis van haar kerkstructuur, haar organisatie, haar kerkrecht, haar ledenadministratie, haar arbeidsvoorwaarden en haar financiën.

1. De Protestantse Kerk in Nederland is overeenkomstig haar belijden gestalte van de ene heilige apostolische en katholieke of algemene christelijke Kerk die zich, delend in de aan Israël geschonken verwachting, uitstrekt naar de komst van het Koninkrijk van God.
2. Levend uit Gods genade in Jezus Christus vervult de kerk de opdracht van haar Heer om het Woord te horen en te verkondigen.
3. Betrokken in Gods toewijding tot de wereld, belijdt de kerk in gehoorzaamheid aan de Heilige Schrift als enige bron en norm van de kerkelijke verkondiging en dienst, de drie-enige God, Vader, Zoon en Heilige Geest.

D. Beleidsplan

Hier vindt u beleidsplan PKN 2017 2020.
Hier vindt u beleidsplan  “Samen omzien naar de ander” 2020-2024.

Diaconie is en blijft: opkomen voor mensen in de knel en voor degenen die niet voor zichzelf kunnen opkomen. Zo maakt de diaconie het verschil.

– Diaconaat richt zich zowel op hulp dichtbij als ver weg. ZWO (Zending, Werelddiaconaat en Ontwikkelingssamenwerking) richt zich vooral op vraagstukken en ondersteuning van projecten buiten Nederland. Zowel diaconie als ZWO vragen gemeenteleden om projecten aan te dragen die ondersteuning verdienen.
– Roemeniëwerkgroep: Sinds 2001 is er een gemeentecontact met de Reformátuskerk in Agnita in Roemenië. Het gaat hierbij vooral om uitwisseling en ondersteuning.
– De diaconie zet zich in voor maatschappelijke vraagstukken. Zij versterkt de stem van wat niet of onvoldoende gehoord wordt.
– Er is aandacht voor persoonlijke situaties, zowel financieel als sociaal.
– De diaconie geeft financiële steun aan regionale en landelijke projecten, vooral projecten van Kerk in Actie. Hetzelfde geldt voor acute noodhulpoproepen.
– De diaconie werkt in het Interkerkelijk Diaconaal Platform Renkum samen met overige plaatselijke kerken. Vanuit dit platform is het Interkerkelijk Diaconaal Noodfonds Renkum opgericht met het doel betere afstemming en het vormgeven van solidariteit.
– Van de actieve kerkleden is een groot aandeel ook vrijwilliger. Alle diaconale werk gebeurt door vrijwilligers. In wezen is ieder gemeentelid diaken! En dat proberen de diaconie te stimuleren.

E. Beloningsbeleid

– Leden van kerkenraden, colleges en commissies ontvangen geen vergoeding voor hun werkzaamheden.
– Alleen werkelijk gemaakte reëel onkosten kunnen worden vergoed.
– De boekhouding berust bij een extern bureau

F. Verslag Activiteiten

De kerkenraad heeft de algemene eindverantwoordelijkheid voor het in stand houden van een
levende gemeente. Dat doen zij door zoveel mogelijk gemeenteleden in te schakelen bij het plaatselijk werk. Enkele taken zijn conform de kerkorde gedelegeerd naar afzonderlijke colleges, waaronder het College van Kerkrentmeesters en het College van Diakenen. Zij waken over de financiële slagkracht van de gemeente en leggen via een jaarrekening verantwoording af aan de kerkenraad.
De diaconie heeft haar werk verdeeld in vijf aandachtsvelden: Kerk en Samenleving, Eredienst, Kerk en Wereld (ZWO en Roemenië), Groene Kerk en Financiën.
Voor de actualiteit verwijzen wij u naar de informatie onder de button diaconie op deze site.

Financiën


De voorgenomen bestedingen voor het komende jaar zullen niet sterk afwijken van de voorgenomen bestedingen van het verslagjaar.

ANBI gegevens Stichting Vrienden van de Oude Kerk Oosterbeek

A. Algemene gegevens

Naam ANBI: Stichting Vrienden van de Oude Kerk Oosterbeek
Telefoonnummer: 026 3333094
Dossiernummer K.v.K.: 53197615
RSIN/Fiscaal nummer: 850789874
Website adres: www.oudekerkoosterbeek.nl
E-mail: vriendenoudekerk@hotmail.com
Adres: Van Toulon van der Koogweg 3
Postcode: 6862 EB
Plaats: Oosterbeek
Postadres: Postbus 26
Postcode: 6860AA
Plaats: Oosterbeek

Begin 2011 is de Stichting Vrienden van de Oude Kerk Oosterbeek opgericht. Voor de instandhouding van deze historische kerk, met zijn oorsprong in de 10e eeuw en zijn rol in de tweede wereld oorlog, richt de Stichting zich op het vergroten van de activiteiten in en rond het kerkgebouw.
Stichting Vrienden van de Oude kerk heeft een ANBI-status. Dat betekent dat uw giften aftrekbaar zijn voor de belasting.

B. Samenstelling bestuur

De voorzitter wordt benoemd door het bestuur.
Eén bestuurslid namens Culturele Stichting De Oude Kerk Oosterbeek
Eén lid is voorzitter van de Kerkenraad van de Prot. Gem. Oosterbeek-Wolfheze
Eén lid is voorzitter van de Kerkrentmeesters van de Prot. Gem. te Oosterbeek-Wolfheze
Eén lid is lid is benoemd door gidsen/rondleiders van de Oude Kerk Oosterbeek

Bestuursleden zijn:
Mevr. D. Brouwer-Eising, voorzitter
Mevr. E. de Groot, penningmeester
Mevr. C. Batterink-Drost, lid
Hr. J. Hagen, lid
Hr. J.Kruithof, lid

C. Doelstelling/visie

De stichting heeft ten doel:
a. Het bijdragen aan de instandhouding van de historische, religieuze, sociale en culturele waarde van het bij de Protestantse Gemeente te Oosterbeek-Wolfheze in eigendom en beheer zijnde kerkgebouw De Oude Kerk aan de Benedendorpsweg 134 te Oosterbeek.
b. het verrichten van alle verdere handelingen, die met het vorenstaande in de ruimste zin verband houden of daartoe bevorderlijk kunnen zijn.
Meer activiteiten worden aangetrokken door het toekomstbestendig maken van het gebouw, door het werven van donateurs en fondsen, door flyers in het Nederlands en in het Engels te verstrekken, door publicaties en rondzendbrieven te doen uitgaan.

D. Beleidsplan

Het beleidsplan van de SVOK vindt u in Plan van Aanpak voor de periode 2013-2018.
De stichting tracht haar doel te bereiken door:
– het organiseren van rondleidingen,
– het organiseren van concerten door de Culturele Stichting Oude Kerk
– het organiseren van overige passende activiteiten,
– het bevorderen van onderzoek, kennis en publicaties met betrekking tot de Oude Kerk,
– het werven en opleiden van vrijwilligers,
– het werven van fondsen, donateurs en sponsor

E. Beloningsbeleid

Bestuursleden ontvangen geen vergoeding voor hun werkzaamheden. Alleen werkelijk gemaakte onkosten kunnen worden vergoed.

F. Verslag Activiteiten

In de zomermaanden is de kerk drie middagen per week (van 14.00 tot 17.00 uur) geopend. Er zijn dan altijd gidsen aanwezig om bezoekers rond te leiden en van informatie te voorzien. Er wordt geen entree geheven. Een vrijwillige bijdrage is welkom. Op afspraak kunnen groepen ook buiten openingsuren ontvangen worden.
Gedurende de winterperiode worden kamermuziekconcerten georganiseerd.
Een doorlopende DVD voorstelling over de geschiedenis van de Oude Kerk kwam in 2014 gereed en wordt vertoond in de vernieuwde consistorie.
In 2016 kwam de DVD met de geschiedenis van de kerk voor kinderen tot stand, waardoor ook ingespeeld wordt op schoolbezoeken en jonge bezoekers.

G. Voorgenomen bestedingen

De verwachte bestedingen (begroting) sluiten als regel nauw aan bij de rekeningen over de voorgaande jaren. Bij zich voordoende grote noodzakelijke uitgaven aan de het gebouw draagt de SVOK bij in de kosten. Voor 2020 wordt een dakrenovatie voorzien.

H. Verkorte staat van baten en lasten met toelichting

Onderstaande staat van baten en lasten geeft via de kolom begroting inzicht in de begrote ontvangsten en de voorgenomen bestedingen in het verslagjaar. De kolom rekening geeft inzicht in de daadwerkelijk gerealiseerde ontvangsten en bestedingen.


Bestedingen voor de instandhouding van het kerkgebouw waren in 2018 nihil. In 2015 is een grote verbouwing afgerond; onderhoudsinvesteringen van ca € 120.000 staan ingepland voor de komende jaren.

Toelichting

In 2018 namen de inkomsten enigszins toe, met name door inkomsten uit eenmalige giften. rondleidingen en bezoek.

Er is een beperkt inkomen uit vermogen dat wordt aangewend voor het werk van de Stichting. Bij de lage rentestand overtreffen de bankkosten overigens de inkomsten aan rente.

escort istanbul escort