ANBI

ANBI

Een Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI) is een instelling die zich voor minstens 90% inzet voor het algemeen belang. Dit zijn meestal kerkelijke, levensbeschouwelijke, liefdadige, culturele of wetenschappelijke instellingen. ANBI’s betalen geen schenkbelasting over schenkingen die ze krijgen.
Als een ANBI een schenking doet aan een persoon of een instelling, hoeft die persoon of instelling ook geen schenkbelasting te betalen. De schenking moet dan wel worden gebruikt voor het doel wat de ANBI nastreeft. Giften aan ANBI’s zijn aftrekbaar voor de inkomstenbelasting.

Voor onze activiteiten zijn de volgende rechtspersonen bij de belastingdienst geregistreerd met een ANBI status:

  • Protestantse Gemeente te Oosterbeek-Wolfheze
  • Diaconie van de Protestantse Gemeente te Oosterbeek-Wolfheze

De gegevens van deze twee rechtspersonen volgen hieronder.

Klik hier voor de ANBI-gegevens van de Stichting Vrienden van de Oude Kerk.

A. Algemene gegevens

Naam ANBI Protestantse gemeente te Oosterbeek-Wolfheze
Telefoonnummer 026 3333094
RSIN/Fiscaal nummer

Nr Kamer van Koophandel

 

818265887

71707158

Website adres www.pkn-oosterbeek-wolfheze.nl
E-mail kerkrentmeester.secretaris@pkn-oosterbeek-wolfheze.nl
Adres Van Toulon van der Koogweg 3
Postcode 6862 EB
Plaats Oosterbeek
Postadres Postbus 26
Postcode 6860AA
Plaats Oosterbeek

De Protestantse Gemeente te Oosterbeek-Wolfheze is een geloofsgemeenschap die behoort tot de Protestantse Kerk in Nederland. In het statuut (kerkorde) van de Protestantse Kerk staat dit in ordinantie 2 artikel 1 als volgt omschreven “een gemeente is de gemeenschap, die geroepen, tot eenheid, getuigenis en dienst, samenkomt rondom Woord en sacramenten “.

Deze gemeente is een zelfstandig onderdeel als bedoeld in artikel 2 boek 2 Burgerlijk wetboek en bezit rechtspersoonlijkheid. Dit is ook vastgelegd in ordinantie 11 artikel 4 lid 1 van de kerkorde.

De kerkorde van de Protestantse Kerk in Nederland bevat o.m. bepalingen omtrent het bestuur, de financiën, toezicht en (tucht)rechtspraak die gelden voor de kerkleden, de gemeenten en andere onderdelen van deze kerk. Deze kerkorde is te vinden op de website van de landelijke kerk: Kerkorde Protestantse Kerk in Nederland.

De Protestantse Kerk heeft van de Belastingdienst een groepsbeschikking ANBI gekregen. Dat wil zeggen dat de afzonderlijke gemeenten en andere instellingen die tot dit kerkgenootschap behoren zijn aangewezen als ANBI. Dit is ook van toepassing op de Protestantse gemeente te Oosterbeek-Wolfheze.

B. Samenstelling bestuur

Het bestuur van de kerkelijke gemeente ligt bij de kerkenraad en wordt gevormd door de ambtsdragers van deze gemeente. In onze gemeente telt de kerkenraad 10 leden, die worden gekozen door en uit de leden van de kerkelijke gemeente.

Het College van Kerkrentmeesters telt acht leden en is verantwoordelijk voor het beheer van de financiële middelen en de gebouwen van de gemeente, met uitzondering van diaconale aangelegenheden. De kerkenraad is eindverantwoordelijk, wat tot uitdrukking komt in de goedkeuring van o.a. de begroting en de jaarrekening. Het college bestaat uit tenminste 3 leden. Verder hebben zowel de kerkenraad als het college, door het toezicht op de vermogensrechtelijke aangelegenheden, contact met het classicaal college voor de behandeling van beheerszaken. (Ordinantie 11, art. 6-9).

C. Doelstelling/visie

De Protestantse Kerk verwoordt in de eerste hoofdstukken van de Kerkorde wat zij gelooft en belijdt. Dit vormt de basis van haar kerkstructuur, haar organisatie, haar kerkrecht, haar ledenadministratie, haar arbeidsvoorwaarden en haar financiën.
1 – De Protestantse Kerk in Nederland is overeenkomstig haar belijden gestalte van de ene heilige apostolische en katholieke of algemene christelijke Kerk die zich, delend in de aan Israël geschonken verwachting, uitstrekt naar de komst van het Koninkrijk van God.
2 – Levend uit Gods genade in Jezus Christus vervult de kerk de opdracht van haar Heer om het Woord te horen en te verkondigen.
3 – Betrokken in Gods toewending tot de wereld, belijdt de kerk in gehoorzaamheid aan de Heilige Schrift als enige bron en norm van de kerkelijke verkondiging en dienst, de drie-enige God, Vader, Zoon en Heilige Geest.

Zie verder: artikelen I t.m. IV. van de kerkorde van de Protestantse Kerk “de roeping van kerk en gemeente”.

D. Beleidsplan

Hier vindt u “De toekomst open tegemoet”,  beleidsplan PKN 2021 2025
Hier vindt u het visie- en beleidsdocument “Veelkleurig kerk-zijn” 2020 – 2024 van de Protestantse Gemeente Oosterbeek-Wolfheze.

Als visie op de kern van gemeente-zijn is opnieuw gekozen voor de bijna klassieke drieslag de betrokkenheid op God, de gemeenschap met elkaar en de dienst aan de wereld. We willen een gemeente zijn waar ieder mens welkom is en aanvaard wordt zonder oordeel of discriminatie. Een gemeente, waar we gepassioneerd raken door geloof in de onvoorwaardelijke liefde van God en waar betrokkenheid is op de medemens en de wereld.

Uitgaande van de context waarin we gemeente zijn, kiezen we voor:
– Een veelkleurige gemeente zijn waar plaats is voor verschillende vormen van geloofsbeleving, waar ieder mens welkom is en aanvaard wordt.
– Midden in de samenleving staan, open en betrokken op elkaar en op de wereld om haar heen en daardoor dienstbaar, betekenisvol en toegankelijk voor alle mensen in haar omgeving en daarbuiten. – De wekelijkse eredienst en andere toerustende activiteiten organiseren, die het hart vormen van de onderlinge ontmoeting en ruimte bieden om te leren geloven en in dat geloof verder te groeien.
– Zorgzaam te zijn voor de ander zowel in praktische als relationele zin.
– Oog hebben voor wie kwetsbaar is door leeftijd, identiteit of omstandigheden.
– Mensen met elkaar verbinden en bijstaan in praktische en geestelijke zin.
– Het vertrouwen waaruit wij leven op verschillende manieren delen met mensen om ons heen. – Gezien de secularisatie en het niet meer vanzelfsprekende van geloven en kerk-zijn, het geestelijke en het materiële erfgoed dat ons door vorige generaties is nagelaten op een levensvatbare manier door geven aan de jongere generatie.
– Betrokken zijn en blijven bij wat er gebeurt aan de randen van de samenleving, veraf en dichtbij en zo proberen bij te dragen aan rechtvaardigheid, duurzaamheid en vrede.

Het werk in de gemeente is toevertrouwd aan kerkgroepen die redelijk autonoom kunnen functioneren. In een kleine kerkenraad, die voor een belangrijk deel bestaat uit afgevaardigden van de zes kerkgroepen, worden de grote lijnen vastgesteld en worden de  werkzaamheden op elkaar afgestemd.

E. Beloningsbeleid

De beloning van de predikant van onze gemeente is geregeld in de ‘Generale regeling rechtspositie predikanten’. De beloning van de overige medewerkers in loondienst, zoals kerkelijk medewerkers, kosters/beheerders, is geregeld in de ‘ Arbeidsvoorwaardenregeling Protestantse kerk in Nederland’.
De hierop betrekking hebbende regelingen vindt u in: Generale Regelingen Protestantse Kerk in Nederland
Leden van kerkenraden, colleges en commissies ontvangen geen vergoeding voor hun werkzaamheden. Alleen werkelijk gemaakte onkosten kunnen worden vergoed.

F. Verslag Activiteiten

De kerkenraad heeft de algemene eindverantwoordelijkheid voor het in stand houden van een levende gemeente. Dat doet zij door zoveel mogelijk gemeenteleden in te schakelen bij het plaatselijk werk. Enkele taken zijn conform de kerkorde gedelegeerd naar afzonderlijke colleges, waaronder het College van Kerkrentmeesters en het College van Diakenen. Zij waken over de financiële slagkracht van de gemeente en leggen via een jaarverslag rekening en verantwoording af aan de kerkenraad. Een uittreksel van de belangrijkste gegevens treft u hieronder aan.

Ondanks het feit dat in 2021 weer een groot deel van het jaar de gebruikelijke kerkelijke activiteiten geen normale doorgang konden vinden, wist de gemeente dankzij de inspanningen van de nieuwe predikant, de tijdelijke ambulant predikant en vele vrijwilligers haar samenhang te bewaren. Met de in 2020 aangeschafte videoapparatuur konden het gehele jaar de kerkdiensten worden uitgezonden, ongeacht of er wel of geen fysieke kerkdiensten plaatsvonden.

G. Voorgenomen bestedingen

De verwachte bestedingen (begroting) sluiten als regel nauw aan bij de rekeningen over de
voorgaande jaren. Het plaatselijk kerkenwerk (of kerk-zijn) vertoont een grote mate van
continuïteit: de predikanten of andere werkers verrichten hun werkzaamheden, kerkdiensten
worden gehouden en ook andere kerkelijke activiteiten vinden plaats. In de kolom begroting in
het overzicht onder H. is dit cijfermatig in beeld gebracht.

H. Verkorte staat van baten en lasten met toelichting

Onderstaande staat van baten en lasten geeft via de kolom begroting inzicht in de begrote ontvangsten en de voorgenomen bestedingen in het verslagjaar. De kolom rekening geeft inzicht in de daadwerkelijk gerealiseerde ontvangsten en bestedingen.

Het resultatenoverzicht 2021 voor de ANBI-publicatie.

Toelichting
Kerkgenootschappen en hun onderdelen zorgen in Nederland zelf voor de benodigde inkomsten
voor hun activiteiten. Aan de kerkleden wordt elk jaar via de Actie Kerkbalans gevraagd om hun
bijdrage voor het werk van de kerkelijke gemeente waartoe zij behoren.

Soms bezit de kerkelijke gemeente ook nog enig vermogen in de vorm van woningen, landerijen
of geldmiddelen. Soms is dit aan de gemeente nagelaten met een specifieke bestemming. De
opbrengsten van dit vermogen worden aangewend voor het werk van de gemeente.

Kerken ontvangen geen overheidssubsidie in Nederland, behoudens voor de instandhouding van
monumentale (kerk)gebouwen of een specifiek project.

Een groot deel van de ontvangen inkomsten wordt besteed aan pastoraat, in de vorm van
salarissen voor de predikant en eventuele kerkelijk werkers en aan de organisatie van kerkelijke
activiteiten.

Daarnaast worden de ontvangen inkomsten ook besteed aan het in stand houden van de
kerkelijke bezittingen, benodigd voor het houden van de kerkdiensten (zoals onderhoud, energie,
belastingen en verzekeringen) en aan de kosten van de eigen organisatie (salaris koster,
eventueel overig personeel, vrijwilligers) en bijdragen voor het in stand houden van het landelijk
werk.

Onder lasten van beheer zijn opgenomen de kosten voor administratie en beheer van de ANBI-format versie 05-2021 5
kerkelijke bezittingen.

Gedurende het gehele jaar 2021 was er een 0.7 predikantsplaats vacant. De eigen predikant was bereid meer uren te werken en zij werd gedurende een aantal maanden bijgestaan door een collega uit de ‘predikanten-pool’.  De actie Kerkbalans leverde meer op dan was begroot, de collectes brachten vanwege de lock downs minder op dan gebruikelijk. De besluitvorming rond de bestemming van de kosterswoning vergde veel meer tijd dan verwacht, zodat de hiervoor begrote uitgaven nog niet werden gedaan. Door grote drukte bij de aannemer konden alleen de meest noodzakelijke reparaties aan de pastorie in 2021 plaatsvinden. De rest van het onderhoudsprogramma is doorgeschoven naar 2022 en 2023. Wegens wegvallen van de verhuuractiviteiten tijdens corona, waren ook de personeelskosten lager dan begroot.

ANBI gegevens Diaconie van de Protestantse Gemeente te Oosterbeek-Wolfheze


A. Algemene gegevens

Naam ANBI: Diaconie van de Protestantse gemeente te Oosterbeek-Wolfheze
Telefoonnummer 026 3332855
RSIN/Fiscaal nummer: 824109715
KvK-nummer: 76453901
Website adres: www.pkn-oosterbeek-wolfheze.nl
E-mail: diaconie@pkn-oosterbeek-wolfheze.nl
Adres: Van Toulon van der Koogweg 3
Postcode: 6862 EB
Plaats: Oosterbeek
Postadres: Postbus 26
Postcode: 6860AA
Plaats: Oosterbeek

De Protestantse gemeente te Oosterbeek-Wolfheze is een geloofsgemeenschap die behoort tot de Protestantse Kerk in Nederland.
In het statuut (kerkorde) van de Protestantse Kerk staat dit in ordinantie 2 artikel 1 als volgt omschreven “een gemeente is de gemeenschap, die geroepen tot eenheid, getuigenis en dienst, samenkomt rondom Woord en sacramenten “. (ordinantie 1 artikel 1 lid 1 kerkorde). De gemeente heeft haar kern als volgt geformuleerd: wij zijn geroepen tot omgang met God, inzet voor mensen en wereld, en zo tot gemeenschap met elkaar.
De gemeente vervult haar diaconale roeping in de kerk en in de wereld door in de dienst van barmhartigheid en gerechtigheid te delen wat haar aan gaven geschonken is, te helpen waar geen helper is en te getuigen van de gerechtigheid van God waar onrecht geschiedt. (Kerkorde artikel X lid 3).

De Diaconie van deze gemeente is een zelfstandig onderdeel als bedoeld in artikel 2 boek 2 Burgerlijk wetboek en bezit rechtspersoonlijkheid. Dit is ook vastgelegd in ordinantie 11 artikel 5 lid 2 van de kerkorde.
De kerkorde van de Protestantse Kerk in Nederland bevat o.m. bepalingen omtrent het bestuur, de financiën, toezicht en (tucht)rechtspraak die gelden voor de kerkleden, de gemeenten en andere onderdelen van deze kerk.
Deze kerkorde is te vinden op de website van de landelijke kerk.

De Protestantse Kerk heeft van de Belastingdienst een groepsbeschikking ANBI gekregen. Dat wil zeggen dat de afzonderlijke gemeenten, diaconieën en andere instellingen die tot dit kerkgenootschap behoren zijn aangewezen als ANBI. Dit is ook van toepassing op de diaconie van de Protestantse Gemeente te Oosterbeek-Wolfheze.

B. Samenstelling bestuur

Het bestuur van de kerkelijke gemeente ligt bij de kerkenraad en wordt gevormd door de ambtsdragers van deze gemeente. In onze gemeente telt de kerkenraad 17 leden, die worden gekozen door en uit de leden van de kerkelijke gemeente.
Het college van diakenen telt 3 leden en is verantwoordelijk voor het beheer van de financiële middelen en eigendommen van de diaconie.
De kerkenraad is eindverantwoordelijk, wat tot uitdrukking komt in de goedkeuring van o.a. de begroting en de jaarrekening. Verder hebben zowel de kerkenraad als het college van diakenen,
door het toezicht op de vermogensrechtelijke aangelegenheden, contact met het regionaal college voor de behandeling van beheerszaken. (Ordinantie 11, art 3).

C. Doelstelling/visie

De Protestantse Kerk verwoordt in de eerste hoofdstukken van de Kerkorde wat zij gelooft en belijdt. Dit vormt de basis van haar kerkstructuur, haar organisatie, haar kerkrecht, haar ledenadministratie, haar arbeidsvoorwaarden en haar financiën.

1. De Protestantse Kerk in Nederland is overeenkomstig haar belijden gestalte van de ene heilige apostolische en katholieke of algemene christelijke Kerk die zich, delend in de aan Israël geschonken verwachting, uitstrekt naar de komst van het Koninkrijk van God.
2. Levend uit Gods genade in Jezus Christus vervult de kerk de opdracht van haar Heer om het Woord te horen en te verkondigen.
3. Betrokken in Gods toewijding tot de wereld, belijdt de kerk in gehoorzaamheid aan de Heilige Schrift als enige bron en norm van de kerkelijke verkondiging en dienst, de drie-enige God, Vader, Zoon en Heilige Geest.

D. Beleidsplan

Hier vindt u “De toekomst open tegemoet”,  beleidsplan PKN 2021 2025
Hier vindt u beleidsplan  “Samen omzien naar de ander” 2020-2024.

Diaconie is en blijft: opkomen voor mensen in de knel en voor degenen die niet voor zichzelf kunnen opkomen. Zo maakt de diaconie het verschil.

– Diaconaat richt zich zowel op hulp dichtbij als ver weg. ZWO (Zending, Werelddiaconaat en Ontwikkelingssamenwerking) richt zich vooral op vraagstukken en ondersteuning van projecten buiten Nederland. Zowel diaconie als ZWO vragen gemeenteleden om projecten aan te dragen die ondersteuning verdienen.
– Roemeniëwerkgroep: Sinds 2001 is er een gemeentecontact met de Reformátuskerk in Agnita in Roemenië. Het gaat hierbij vooral om uitwisseling en ondersteuning.
– De diaconie zet zich in voor maatschappelijke vraagstukken. Zij versterkt de stem van wat niet of onvoldoende gehoord wordt.
– Er is aandacht voor persoonlijke situaties, zowel financieel als sociaal.
– De diaconie geeft financiële steun aan regionale en landelijke projecten, vooral projecten van Kerk in Actie. Hetzelfde geldt voor acute noodhulpoproepen.
– De diaconie werkt in het Interkerkelijk Diaconaal Platform Renkum samen met overige plaatselijke kerken. Vanuit dit platform is het Interkerkelijk Diaconaal Noodfonds Renkum opgericht met het doel betere afstemming en het vormgeven van solidariteit.
– Van de actieve kerkleden is een groot aandeel ook vrijwilliger. Alle diaconale werk gebeurt door vrijwilligers. In wezen is ieder gemeentelid diaken! En dat proberen de diaconie te stimuleren.

E. Beloningsbeleid

– Leden van kerkenraden, colleges en commissies ontvangen geen vergoeding voor hun werkzaamheden.
– Alleen werkelijk gemaakte reëel onkosten kunnen worden vergoed.
– De boekhouding berust bij een extern bureau

F. Verslag Activiteiten

De kerkenraad heeft de algemene eindverantwoordelijkheid voor het in stand houden van een
levende gemeente. Dat doen zij door zoveel mogelijk gemeenteleden in te schakelen bij het plaatselijk werk. Enkele taken zijn conform de kerkorde gedelegeerd naar afzonderlijke colleges, waaronder het College van Kerkrentmeesters en het College van Diakenen. Zij waken over de financiële slagkracht van de gemeente en leggen via een jaarrekening verantwoording af aan de kerkenraad.
De diaconie heeft haar werk verdeeld in vijf aandachtsvelden: Kerk en Samenleving, Eredienst, Kerk en Wereld (ZWO en Roemenië), Groene Kerk en Financiën.
Voor de actualiteit verwijzen wij u naar de informatie onder de button diaconie op deze site.

Financiën

Het resultatenoverzicht 2021 voor de ANBI.

De voorgenomen bestedingen voor het komende jaar zullen niet sterk afwijken van de voorgenomen bestedingen van het verslagjaar.