Vaste kringen

Onder de term vaste kringen verstaan we kringen die met een enigszins vaste groep een aantal keren per jaar bij elkaar komen.
Bij de ene groep ligt de nadruk op het aanhoren van informatie, bij een andere groep gaat het vooral om het samen lezen en bespreken van een gedeelte uit de Bijbel of uit een ander boek. Er zijn kringen die vooral gericht zijn op het delen van de ervaring van alledag of op nadenken over de eigen levensweg.

Meestal vindt de ontmoeting plaats bij iemand thuis en per keer worden hierover afspraken gemaakt. De meeste kringen hebben ruimte voor nieuwe mensen.

Vanwege corona en het vertrek van zowel ds. O. van der Veen als ds. Petra Doorn is onduidelijk hoe het verder gaat met deze kringen.
Hebt u belangstelling of wilt u meer weten, neem dan contact op met de communicatie-ouderling Hannie Luiten.
Klik hier voor de contactgegevens.

Vanwege corona en het vertrek van ds. O. van der Veen, is op dit moment nog niet duidelijk hoe deze kring verder gaat.

Elke tweede vrijdag in de maand is er Bijbelkring in Wolfheze.
Ds. Oebele van der Veen: “We beginnen om 14.30 met een kopje koffie of thee en daarna lezen en bespreken we samen een bijbelgedeelte. We praten door over de inhoud en wat deze tekst voor ons kan betekenen”.

Iedereen is van harte welkom om mee te doen en het is vanzelfsprekend dat op deze kring ook een belangrijk aantal deelnemers blind of slechtziend is.

De bijeenkomst duurt tot ongeveer 16.00 uur en vindt plaats in de ontmoetingsruimte op de eerste verdieping van Het Schild, Wolfhezerweg 101.

De groep Koheleth is ontstaan, toen een gemeentelid mij meedeelde, dat hij van plan was de kerk uit te gaan, omdat hij (op grond van ervaringen in het verleden) meende, dat in de kerk alleen ruimte zou zijn voor in dogma’s vastgelegde geloofswaarheden. Hoewel ik het tegendeel beweerde, bleek voor hem de zondagse kerkdienst toch geen begaanbare weg. We richtten een gespreksgroep op, die ik de naam Koheleth gaf: de Hebreeuwse naam voor (het bijbelboek) Prediker. De auteur van dit boek is bij uitstek een filosoof, een zoeker en een scepticus.

De kring komt ongeveer 8 keer per jaar bij elkaar.

Hebt u belangstelling of wilt u meer weten, neem dan contact op met mw. Liza Walta, 06 12967307

Vanwege corona en het vertrek van ds. O. van der Veen, is op dit moment nog niet duidelijk hoe deze kring verder gaat.

Eeuwen geleden bedacht de Kartuizer monnik Guigo II een manier van bijbel lezen, waarbij vooral naar voren gehaald werd wat tekst persoonlijk voor je betekent.

Ds. Oebele van der Veen: “De monnik Guido ontwikkelde vier treden van een ladder naar God toe: lezing, meditatie, gebed en overgave. In onze groep werken we dat zo uit: we lezen de tekst hardop en overdenken die voor onszelf. Vervolgens verhelderen we wat niet duidelijk is. Daarna lezen we de tekst opnieuw en vragen ons af, wat deze tekst voor ons persoonlijk betekent. Daarna vragen we ons af hoe deze tekst ons kan brengen tot een nieuwe inzet of tot een bede aan God. Met dit alles hebben we een eigen vorm gevonden om – in de lijn van een oude traditie – op een persoonlijke manier samen bezig te zijn met de woorden van de bijbel.

Wij komen in ongeveer 5 cycli (van 4 keer) per jaar bij elkaar, op dinsdagmiddag van 16.00 -17.00 uur in de Vredebergkerk”.

Cover boek Volwassen geloven DvdGlindVanwege corona en het vertrek van ds. O. van der Veen, is op dit moment nog niet duidelijk hoe deze kring verder gaat.

Waarom zou je een gespreksgroep de naam geven van een leerlingen van Jezus? De reden is: de kritische houding van deze volgeling. Als zijn broer Filippus zegt dat hij iemand ontmoet heeft met een bijzondere uitstraling, zegt Nathanaël: Kan uit Nazareth iets goeds komen? Toch volgt hij zijn broer naar Jezus toe. Die houding is de uitdaging voor de deelnemers aan Nathanaël: kritisch zijn, maar toch kijken hoe bijbel en geloof ons kunnen verrijken op onze levensweg.
We lezen vooral artikelen die de deelnemers zelf aandragen.
Dit seizoen worden delen uit het boek “Volwassen geloven en denken” van J. van de Glind besproken.

Nieuwe leden, ook van buiten Wolfheze, van harte uitgenodigd om aan deze gespreksgroep deel te nemen

De kring komt ongeveer 8 keer per jaar bij elkaar van 20.00 – 22.00 uur.

Vanwege corona en het vertrek van ds. O. van der Veen, is op dit moment nog niet duidelijk hoe deze kring verder gaat.

Nieuw Elan, dat nieuw slaat niet op de leeftijd van de deelnemers, maar op hun geestdrift. Waarom zouden kringleden die grotendeels boven de tachtig jaar zijn geen vitaal en krachtig enthousiasme kunnen hebben?
In het seizoen 2019 – 2020 wordt het boek “Opnieuw geloven” van W.R. van der Zee besproken.

Gezelligheid wordt bij dit alles niet vergeten.

De kring komt ongeveer 8 keer per jaar op een middag bij elkaar.

Data worden per keer afgesproken, kijk voor de actualiteit in de agenda.

Vanwege corona en het vertrek van ds. O. van der Veen, is op dit moment nog niet duidelijk hoe deze kring verder gaat.

De naam Noord-Zuidkring heeft te maken met de geschiedenis van onze gemeente. Hoewel de grond voor de naamgeving al lang vervallen is, handhaven we de naam vanwege de herkenbaarheid.
We lezen per keer een gedeelte uit een boek met een theologische of filosofische inhoud. De gesprekken zijn soms wat abstract en beschouwend, maar we proberen wel steeds uit te komen bij de vraag, wat bezinning op God en geloof inhoudt voor ons persoonlijk leven.
Dit seizoen bespreken we “Volwassen geloven en denken” van Dirk van de Glind.

We komen op een maandag bij elkaar van 13.30-15.30 uur.

Vanwege corona en het vertrek van ds. Petra Doorn is onduidelijk hoe het verder gaat met deze kring.

De deelnemers aan deze kring komen uit verschillende kerken en komen maandelijks bij elkaar. Het gesprek gaat over geloven in deze tijd en in deze samenleving.
Dit seizoen wordt het boek “Bijbelse verhalen als spiegel van de ziel, een leerhuis dieptepsychologisch bijbellezen” besproken.